Carlotta Oddi Chiara Totire Satoshi Klein by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography

Carlotta Oddi, Chiara Totire and Satoshi Klein between the fashion shows.